Bűvöljük el vendégeinket újabb élményekkel!

[Total: 0    Average: 0/5]

Wellness és Spa szakirányú képzések

Zopcsák László ügyvezető, IWI Európa Oktatási Központ, Phd doktorandusz, kutatási területe a worksite wellness

A minőségi szakemberképzés a spa és wellness területén is a szakma jövőjének egyik kulcskérdése. A nemzetközi és hazai helyzet áttekintő elemzésére zopcsák lászlót, az International wellness Institute ügyvezetőjét kértük fel.

A wellness képzések, a wellness és spa Menedzser munkakör jelentősége

A wellness területén a képzett munkaerő felértékelődésének folyamata hazánkban is rohamosan erősödik az utóbbi években. A versenyképesség megőrzését és a piaci előny megszerzését a jó adottságokkal rendelkező és a wellness kritériumoknak megfelelő wellness szállodák, fi tneszközpontok, Spa létesítmények menedzsmentjei is egyre inkább a magasan kvalifi kált humánerőforrás alkalmazásában látják. A wellnessben rejlő kiemelkedő lehetőségeket csak az tudja felismerni és használni, aki tisztában van ennek a területnek a komplexitásával és szolgáltatási hátterével. A wellness mint életmód koncepció egyre rangosabb helyre kerül a szépségipar, a turisztika, a szabadidősportok és az egészségügy területén. Ennek köszönhetően kialakult az igény egy új típusú wellness szakemberképzésre, ezen belül is a Wellness és SPA menedzserek képzésére. A beiskolázott munkatársak számos új ötlettel gazdagabban, szemléletváltozással, megújult kreativitással térnek vissza munkahelyükre, új lendületet adva az egyedi profi l mellett a minőségi wellness szolgáltatások kialakításának. A helyi adottságok kihasználása, a szálloda profi ljának kialakítása és mindezek összehangolása a wellness részleg munkatársainak szakmai hozzáértésétől függ. Az egyik legfontosabb és leginkább keresett szakember, a Wellness és Spa menedzser képes az egyes részlegek (fitness, terápiás, beauty, SPA, gyógyászat) munkáját összehangolni, növelve a hatékonyságot az egységes szolgáltatásstruktúra kialakításában.

Kitekintés a nagyvilágba

A wellness területén működő képzések világviszonylatban nincsenek egységes minőségi követelmények mentén rendszerezve. Jelentős a felfogásbéli különbség az észak-amerikai és az európai wellness szolgáltatók között, és ezen belül más-más hangsúlyt kap a német, a francia, az angol vagy az ausztriai Spa–wellness koncepció. Az eltérések főként a wellness megközelítésében mutatkoznak meg. Országonként más és más aspektusa válik hangsúlyossá: a wellness mint komplex egészségfejlesztés (pl. az USA-beli vállalati egészségfejlesztés), vagy egyes területek kiemelése, pl. a preventív fi ttségi edzés, rekreáció, szépségápolás és „kényeztető” kezelések. Ugyanakkor minden ország, régió igyekszik a saját erősségeit megjeleníteni és kiemelni, így például Németországban a medical wellness trend és az ahhoz kapcsolódó képzések, illetve minőségi kritériumok kerültek előtérbe. Az igény ugyanakkor a szolgáltatások sztenderdizálására, a minőséggarancia megteremtésére igen nagy. Az Európai Spa Szövetség (European Spa Association – ESPA), kidolgozott egy minősítési kategóriarendszert wellness, illetve medical wellness kategóriákban. Mára több száz, SPA szolgáltatást nyújtó létesítmény akkreditálása történt meg Európa-szerte.

A hazai wellness szakemberképzés helyzete és a munkaerő-piaci elvárások

Sajnos hazánkban a minőséggarancia ezen formája még nem biztosított, de számos kezdeményezés történt a terület szabályozására. Ezek közül kiemelhetjük a szállodai osztályba sorolási rendeletet (54/2003. [VIII.29.] GKM rendelet és I/F melléklete), mely előírja a megfelelő wellness végzettséggel rendelkező alkalmazottak foglalkoztatását. Fontos fejlődési mérföldkő a 2008. szeptember 1-től életbe lépett új OKJ (Országos Képzési Jegyzék) rendelet, mely végre defi niálja a megszerezhető wellness és fi tnesz szakterülethez köthető képesítéseket. Az új OKJ-ba bekerült szakterületek többsége az elmúlt években kiállta az idők próbáját, s elmondható, hogy a valós piaci igényeket elégíti ki. A wellness egészségturizmus előretörése és sikerágazattá válása, képzett wellness menedzserek, wellness tanácsadók, animátorok, aqua trénerek igényét hozta magával. A gombamód szaporodó fi tnesz-wellness központok ma pedig már elképzelhetetlenek személyi edző szolgáltatás nélkül. A wellness szakterület kormányzati elismerését is jelenti, hogy emelt szintű OKJ-s szakiránnyá vált többek között a Wellness Tanácsadó képzés, mely államilag elismert szakma formájában életmód tanácsadó ismereteket nyújt.
Magyarországon strukturált wellness képzésekről csak néhány éve beszélhetünk. Mára az érdeklődők viszonylag letisztult képet kaphatnak a wellness képzéseket folytató intézményekről és kínálatukról, melyek között az iskolarendszeren kívüli és posztgraduális képzéseket egyaránt megtalálhatjuk. Az első Wellness és Spa Menedzser képzés abból a wellness alapmodulból nőtte ki magát, melyet a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Zala Megyei Iparkamara pályázatára 2003-ban dolgozott ki és bonyolított le az IWI Európa Oktatási Központ. A pályázat célja a zalai régióban dolgozó mintegy 30 szállodaipari szakember wellness továbbképzése volt. A sikeres tanfolyam után a wellness alapblokk évről évre speciális menedzsment ismeretekkel került továbbfejlesztésre. A legnagyobb wellness szakember felvevőpiac továbbra is az egészségturisztika, ezen belül is a wellness szállodák és a szállodákban üzemelő SPA részlegek, valamint az aquaparkok, rekreációs programok szervezésére szakosodott panziók és egyéb vállalkozások, továbbá az újon nan épülő modern fi tness-wellness központok. A külföldi franchise vállalkozások ma már Magyarországot is kedvező célpiacnak tartják, és sorra nyitják központjaikat hazánkban is. Elmondható, hogy a hazai wellness képzések színvonala és iránya minden tekintetben felveszi a versenyt a külföldi kínálattal, főként a gyakorlatcentrikus képzési formát fi gyelembe véve, mely a munkaerőpiac egyik fő elvárása. Az IWI Európa Oktatási Központ esetében a szakmai szervezetektől (pl. Magyar Szállodaszövetség) kapott információk és kérések alapján, valamint a külföldi konferenciák, tanulmányutak során összegyűjtött tapasztalatok integrálásával a tanfolyamok tematikája folyamatos fejlesztésen megy keresztül. Kiemelt jelentőségű, hogy az oktatók, szakágvezetők maguk is az adott szakterület praktizáló szakemberei, nem csupán elméleti síkon mozognak.

A wellness és spa Menedzser képzés tematikája (a teljesség igénye nélkül)

• Fitness-wellness elmélet és gyakorlat, trendek és részterületek bemutatása elméletben és gyakorlatban, pl. jóga, intim torna, relaxáció, masszázsterápia, fi zioterápia, természetgyógyászat, fi tnesz trendek, SPA kezelések
• Projekt menedzsment, konkurenciaelemzés, pénzügyi ismeretek
• Nemzeti turizmus, fejlesztési stratégia
• Vállalati egészségfejlesztés (worksite wellness)
• Pszichológia, önmenedzselés, konfl iktuskezelés, szituációfüggő vezetés és kommunikáció
• Minőségirányítás, vevőszolgálati ismeretek, környezetvédelem
• Szolgáltatás-menedzsment

A wellness és spa Menedzser képzés statisztikája

Az IWI Európa Oktatási Központ szervezésében a nyolcadik évfolyam fut az akkreditált Wellness és Spa Menedzser továbbképzésből, tehát jelenleg több mint 150 végzett wellness menedzser van az országban. Számos hallgatót a munkáltatója küldött el a képzésre, és ők jelenleg is – főként nagyobb – szállodák alkalmazásában dolgoznak. A képzés ugyanakkor nemcsak a szállodaipar területére készít fel, nagyon sokan fi tness-termek vezetőjeként helyezkedtek el, vagy a kozmetikai szalonjukat, SPA létesítményüket alakították tovább. Igen sok olyan tulajdonos vesz részt a képzésen, akik fejleszteni szeretnék vállalkozásukat. Olyan terapeuták is jelentkeznek, akik magánvállalkozáson törik a fejüket. Sok hallgató azonban csak ismereteit szeretné bővíteni, és pályamódosítási szándékkal tanul tovább. Motiváló tényező az is, hogy a szállodai osztályba sorolási rendelet megköveteli a wellness szállodákban a wellness végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazását.
A statisztikák szerint az érdeklődők a következő alapszakmákkal rendelkezve jelentkeznek a továbbképzésre: marketinges, értékesítési szakember, kozmetikus, masszőr, dietetikus, fürdővezető, gyógytornász, testnevelő, közgazdász, orvos, de az utóbbi időben megjelentek kuriózumszámba menő alapképzettséggel rendelkezők is, akikre feltétlenül szüksége van a wellness iparnak: környezetvédelmi szakmérnök, építészmérnök, könyvelő, jogász.

Wellness és Spa szakértői Club – IwsEC (International wellness and spa Expert Club)

2008 tavaszán az IWI Európa Oktatási Központ korábbi hallgatóinak részvételével létrehoztuk a Wellness Menedzser Club-ot, mely a nagy érdeklődésre való tekintettel ma már kibővített formában (IWSEC) szakmai fórumként interaktív lehetőséget kínál mindazoknak, akik szeretnének a wellness gazdasági vérkeringésben bennmaradni, fejlődni, eszmét cserélni.

Jövőkép

Az egyes szakterületek összehangolt koncepciójával a wellness profi tábilis gazdasági tevékenységgé válhat. Egy olyan, minden szempontból felvállalható üzleti vállalkozássá, melynek terméke végső soron az egészség, a fi ttség, a preventív életmód. A wellnesshez kapcsolható vállalkozások csak akkor folytathatják fellendülésüket, ha kiemelt fi gyelmet szentelnek annak, hogy szolgáltatásaikkal élen járjanak. A kereslet élénkítésének kulcsa mára már a képzett munkaerő kezében van, a siker nem csupán az eszközpark értékén múlik.

Zopcsák László

Felhasznált források:
1/2006. (II.17.) OM – az új OKJ-val kapcsolatos eljárási rendről szóló jogszabály • 25/2008. (Iv. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról • wellness szállodák kritériuma: 54/2003. (vIII.29.) gKM rendelet és I/F melléklete • A kormány 157/2004. (v.18) Korm. rendelete a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről • Az OKJ és a felnőttképzés. Felnőttképzők szövetsége, 2006 • www.nive.hu • www.iwi.hu • www.szakkepesites.hu • www.espa.eu

Ajánl  Neofossen
Bogdán Dorka
About Bogdán Dorka 385 Articles
Kevesen ismerik az igazi Bogdán Dorka-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is. Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején. Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára. Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*